Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS trên Windows Server 2012

2
5287
Cài đặt DNS

Ở bài trước mình đã đề cập đến khái niệm cơ bản về DNS. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình DNS Server trong  Windows Server 2012.

Đặt địa chỉ IP

Cài đặt DNS

Cài đặt Role DNS

1. Mở Server Manager, chọn ManageAdd Roles and Features

Cài đặt DNS

2. Chọn Next

Cài đặt DNS

3. Chọn Next

Cài đặt DNS

4. Chọn Add Features

Cài đặt DNS

5. Chọn Install

Cài đặt DNS

11. Chọn Close kết thúc quá trình cài đặt Role DNS

Cài đặt DNS

Cấu hình DNS server

1. Mở Server Manager > Menu ToolsDNS

Cài đặt DNS

2. R-Click Forward Lookup ZonesNew Zone

Cài đặt DNS

3. Chọn Next

Cài đặt DNS

4. Nhập tên domain > Chọn Next

Cài đặt DNS

5. Chọn Next

Cài đặt DNS

6. Chọn Next

Cài đặt DNS

7. Chọn Finish

Cài đặt DNS

8. R-Click Reverse Lookup ZonesNew Zone

Cài đặt DNS

9. Chọn Next

Cài đặt DNS

10. Chọn IPv4 Reverse Lookup Zone > Chọn Next

Cài đặt DNS

11. Nhập thông tin > Chọn Next

Cài đặt DNS

12. Chọn Next

Cài đặt DNS

13. Chọn Next

Cài đặt DNS

14. Chọn Finish

Cài đặt DNS

Mr Kai

2 COMMENTS

Comments are closed.