Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Manager

0
14631
Hướng Dẫn Cài Đặt Symantec Endpoint Protection Manager

Symantec Endpoint Protection Manager kiểm tra, quản lí SEP đảm bảo dịch vụ chạy một cách chính xác. SEPM dễ dàng thay đổi các chính sách an ninh, và cảnh báo bạn để thay đổi bạn cần phải thực hiện các chính sách bảo mật. SEPM giúp người quản trị dễ dàng hơn trong công việc vận hành, khai thác SEP.

Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Manager 14

1.Tải file cài đặt tại đây hoặc Download SEP 14 (Nếu cần).

2.Chạy file cài đặt. 3.Chọn Install Symantec Endpoint Protection -> Install Symantec Endpoint Protection Manager. Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Manager   4.Chọn Next. Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Manager 5.Check I accept the terms in the license agreement và chọn Next. Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Manager 6.Chọn nơi cài đặt -> Next. Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Manager 7.Chọn Install. Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Manager 8.Khi Install hoàn thành -> Chọn Next. Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Manager 9.Chọn cấu hình cần thiết -> Next. Tại đây, Symantec cho 2 lựa chọn

  • Dưới 500 EndPoint, SEPM sẽ sử dụng SQL chính nó.
  • Trên 500 EndPoint, SEPM sử dụng SQL của Microsoft.

Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Manager   10.Điền thông tin cần thiết -> Chọn Next. Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Manager 11.Chọn Next.   13.Finish. Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Manager

Video hướng dẫn:

Mr Kai | TAKISINEWS.com