More

    NAT

    Khái niệm NAT, Dynamic NAT, PAT

    NAT (Network Address Translation) là sự chuyển đổi từ IP này sang IP khác. Ở đây, khi người dùng từ mạng nội bộ trao đổi với...

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox