More

    Những người bạn cần nhớ đến trong cuộc đời

    Những người bạn cần nhớ đến trong cuộc đời

    1. Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương: Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa.

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox