More

    Những quy tắc trong cuộc sống

    Những quy tắc trong cuộc sống

    1. Bạn sẽ trưởng thành hơn nhưng không chắc sẽ khôn ngoan hơn. Bạn sẽ tiếp tục mắc hàng đống sai lầm và những sai lầm này KHÔNG GIỐNG những sai lầm mà bạn đã mắc phải.

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox