More

    Nỗ lực

    Nỗ lực! Không ngừng nỗ lực!

    Có một câu thành ngữ nổi tiếng: "Bền bỉ là sức mạnh". Tiếp tục công việc, kiên trì theo đuổi sự nghiệp là điều...

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox