More

    Peter Martinazzi

    Giám đốc sản phẩm Facebook Messenger nghỉ việc

    Ngay sau khi ra Messenger Day, tính năng được cho là “nhái” của Snapchat, Giám đốc sản phẩm Messenger của Facebook đã nghỉ việc. Sau...

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox