More

    phân biệt finish end complete

    Phân biệt Finish End và Complete

    Cả ba từ này đều có cùng một nghĩa là hoàn thành 1 việc gì đó nhưng xét về ngữ cảnh và ý diễn đạt thì có phần phân biệt, bài này giúp các bạn phân biệt.

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox