More

    phân biệt option và choice

    Phân biệt “Option” và “Choice”

    Phân biệt option và choice - option là lựa chọn, choice là sự lựa chọn của bạn. Bài này sẽ giải thích về sự khác biệt này cùng các ví dụ minh họa.

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox