More

    phân biết to và for

    Bài 3: Một số động từ đi với to và for trong tiếng Anh

    Dùng to hay dùng for trong tiếng Anh? send letter to khác gì với send letter for? bài 3 sẽ giúp bạn hiểu rõ thêm các trường hợp động từ đi với to hay for.

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox