More

    Phần mềm đọc file XML

    iTaxViewer – Ứng dụng đọc tờ khai thuế dạng XML

    iTaxViewer là ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của Tổng cục Thuế. Ngoài ra iTaxViewer còn hỗ trợ người làm thuế xem...

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox