More

    Thủ thuật

    Cách thay đổi kích thước icon trên Windows

    Nếu bạn không thích kích thước hiện tại của các biểu tượng trên màn hình máy tính của bạn thì có nhiều cách để thay đổi kích thước biểu tượng máy tính trên Windows và làm cho chúng vừa với màn hình của bạn theo cách bạn muốn.

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox