Bài 6: Tôi đi cắt tóc I cut my hair là sai

1
7426

Tôi đi cắt tóc nếu bạn dịch thành I cut my hair thì sai vì nó có nghĩa là tôi tự cắt tóc của mình. Bài sau nói về cấu trúc liên quan diễn giải trên.

Cùng điểm qua công thức:


C8: S + Vt + D.O + ADJ/vp2 vt={get, have, dye(nhuộm), drive, paint, repaint, color, spray}


* Khi dùng C8 với have hay get thì việc được thực hiện (bằng cách nào đó) không phải bởi chủ ngữ.

Trường hợp sai thứ I – Have/Get

khi nói tôi đi cắt tóc thường được diễn đạt : I cut my hair là sai vì I cut my hair là tôi tự cắt tóc của tôi. Trong khi ý của câu là tôi đi đến tiệm cắt tóc hay tiệm rửa xe khác với ý chủ ngữ tự cắt tóc của mình. Vì vậy câu đúng là I have/get my hair cut.

Trường hợp sai thứ II – dye, paint, repaint, color, spray

khi nói tôi sơn nhà của tôi màu đỏ thường được diễn đạt : I paint my red house là không đúng vì I paint my red house là tôi sơn một căn nhà có màu đỏ (nghĩa là căn nhà đó có màu đỏ – sơn màu cho nó còn màu gì thì chưa biết). Vì vậy câu chính xác là I paint my house red. Tương tự với các từ {dye, paint, repaint, color, spray}.

Một số ví dụ

  • I have my homework done : Tôi nhờ ai đó(hoặc bằng cách nào đó)  làm bài tập về nhà của mình.
  • I get my bills paid : tôi nhờ ai đó (hoặc bằng cách nào đó) trả tiền cho các hóa đơn của mình.
  • She drives me crazy. : cô ta làm tôi tức điên (vì việc gì đó mà cô ta làm tôi tức điên)
  • I have/get my car washed: tôi đi rửa xe (wash là động từ thêm ed thành tính từ/vp2)
  • I dye my hair red : tôi đi nhuộm tóc đỏ.
  • I paint/repaint my house blue : tôi sơn/sơn lại nhà tôi màu xanh.
Tạ Trung Tín

1 COMMENT

Comments are closed.