Những từ trong tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn

0
974
Những từ trong tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn
angel (N) = thiên thần.
angle (N) = góc (trong hình học).
 
cite (V) = trích dẫn vs site (N) = địa điểm, khu đất ( để xây dựng).
sight (N) = khe ngắm, tầm ngắm; (V) = quang cảnh, cảnh tượng; (V) = quan sát, nhìn thấy.
 
 dessert (N) = món tráng miệng.
desert (N) = sa mạc; desert (V) = bỏ, bỏ mặc, đào ngũ.
later (Adv) = sau đó, rồi thì (thường dùng với động từ thời tương lai).
latter (Adj) = cái thứ 2, người thứ 2, cái sau, người sau. >< the former = cái trước, người trước.
 
principal (N) = hiệu trưởng (trường phổ thông); (Adj) = chính, chủ yếu.
principle (N) = nguyên tắc, luật lệ.
 
affect (V) = tác động đến.
effect (N) = ảnh hưởng, hiệu quả; (V) = thực hiện, đem lại.
 
already (Adv) = đã.
all ready = tất cả đã sẵn sàng.
among (Prep) trong số (dùng cho 3 người, 3 vật trở lên).
between…and giữa…và (chỉ dùng cho 2 người/vật).
 
Theo mỗi ngãy 4 từ vựng Toiec